Výškové práce, rizikové kácení stromů - Ostrava a okolí

Existuje spousta druhů pracovních činností, o kterých lze bez nadsázky říct, že jsou rizikové a nebezpečné. Mezi takové činnosti bezesporu patří i rizikové kácení stromů, které mohou provádět pouze zkušení a vyškolení pracovníci.

Kácení rizikových stromů Ostrava a okolí

Jak je již výše uvedeno, rizikové kácení stromů patří k nebezpečným pracím, která je náročná jak fyzicky, tak psychicky. Není se proto čemu divit, že taková práce vyžaduje opravdové odborníky a profesionály s patřičnými zkušenostmi, protože jedině tak se předejde možné mimořádné události. Rizikové kácení stromů je vlastně kácení stromů ve ztížených podmínkách nebo kácení stromu, který nelze pokácet najednou, apod. Může se jednat i o stromy, které rostou v blízkosti budov, ve stráni, zasahují do vozovky nebo jsou v blízkosti elektrického vedení. Profesionální firma, která se touto činností zabývá, používá k rizikovému kácení stromů různé speciální techniky, dle vyhodnocené situace pak použije tu nejvhodnější, např. horolezeckou techniku, vysokozdvižnou plošinu, apod. Klasické kácení stromů se provádí v místech, kde je dostatek prostoru a kde nehrozí riziko poškození majetku, atd. Samotné kácení stromů je opravdu riziková činnost, která každoročně způsobí velké množství úrazů nebo dokonce úmrtí. Proto se do také činnosti nikdy nepouštějte sami, ale vždy to přenechejte odborníkům.

Způsoby rizikového kácení stromů Ostrava a okolí

Při rizikovém kácení stromů se využívá několik technik. Mezi takové základní techniky patří kácení za použití stromolezecké techniky, díky které se strom může řezat po částech a poté se za použití lan jednotlivé části bezpečně snesou na zem, bez jakéhokoliv poškození okolí. Při kácení nebezpečně situovaných stromů se tedy takto postupně od vrcholu odřezávají jednotlivé části nebo větve a pomocí lan se spouštějí. Technika je vhodná tam, kde by mohlo hrozit nějaké poškození majetku, např. u elektrického vedení, u budov, atd. Při rizikovém kácení stromů se mimo jiné často využívá plošiny nebo jeřábu, avšak použití je možné pouze tam, kde to podmínky dovolují, kam se dá těmito prostředky přijet. Kde to podmínky umožní, zejména tam, kde je dostatek prostoru a je to s ohledem na situaci bezpečné, se často používá klasické kácení, např. při údržbě lesoparků, apod.

Povolení potřebné ke kácení stromů Ostrava a okolí

Povolení ke kácení stromů vydávají na základě žádosti úřady jednotlivých městských částí a to dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Žádost se podává na odboru životního prostředí příslušného městského úřadu. Formuláře na podání žádosti jsou k dostání na zmíněném úřadě, ale není vyloučené sepsat žádost vlastními slovy. Povolení je potřeba v případech, že dřeviny rostou mimo les a povolení je možné vydat na základě vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Tam, kde povolení není potřeba, stačí podat pouze oznámení, např. pokud se jedná o kácení dřevin z důvodu pěstebních a zdravotních. Toto kácení musí být minimálně 15 dnů předem oznámeno na příslušný úřad městské části, který může kácení pozastavit, omezit nebo zakázat. Povolení není také potřeba, pokud má strom obvod kmene do 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.

Povolení není také potřeba, pokud je stavem dřeviny ohrožen buď život, nebo zdraví anebo jestliže hrozí škoda značného rozsahu, i v těchto případech musí být kácení oznámeno do 15 dnů od provedení kácení příslušnému úřadu. Nepovolené kácení stromů je kvalifikované jako přestupek, za který může být uložena pokuta až do 10 tisíc Kč v případě jednoho stromu nebo až do výše 50 tisíc Kč v případě více stromů. Stejnou výši pokuty může být postižen také ten, kdo provede na dřevinách takový zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Fyzické a právnické osobě hrozí za pokácení dřeviny mimo les při výkonu podnikatelské činnosti sankce až jeden milion korun. Z toho, co je zde napsáno, je patrné, že si na své zahradě nemůžete pokácet, co Vás napadne. Při podávání žádosti je potřeba přiložit jméno a adresu žadatele, doklad o vlastnictví pozemku, specifikace dřevin a při větším počtu dřevin je potřeba i situační plánek. Samozřejmě v době živelných pohrom, kdy je nutné bezodkladně jednat, se písemnostmi nezatěžuje.

Prořezávání stromů, řez stromů Ostrava a okolí

Samotný řez ovocných stromů je jednou z odborně nejnáročnějších a fyzicky namáhavějších prací na zahradě. Řezem stromů pečujeme o strom, protože na rozdíl od lesa, stromy rostoucí na zahradách a v parcích vyžadují mnohem větší péči, zejména pro zajištění bezpečnosti. Dobře vedený řez přispívá k dobrému růstu stromu, k jeho pravidelné a hojné plodnosti a k prodloužení jeho životnosti. Do prořezávání stromů by se neměl pouštět laik, ale pouze odborník, který má zkušenosti a ví, jak strom zareaguje na uřezanou větev. Jestliže dojde  neodbornému zásahu, může to mít neblahé a nezvratné následky. Nesprávně prořezaný strom může mít dokonce i kratší život. Při prořezání větví velkých stromů může dojít k nebezpečným situacím, proto je lepší požádat o pomoc odborníka, který má nejen zkušenosti a znalosti, ale disponuje i potřebným technickým vybavením, ať již se jedná o motorové pily, stromolezecké techniky nebo vysokozdvižné plošiny.

Bezpečnost práce

Při rizikovém kácení stromů i při prořezávání větví je nutné dbát na bezpečnost práce a nesmí dojít v žádném případě k jejímu zanedbání. Při kácení stromů jsou důležité ochranné pomůcky, jako je přilba s ochranou sluchu a obličeje, kalhoty s protipořezovou vložkou, rukavice, pracovní oděv s reflexním označením, ochranou obuv a je třeba mít v blízkosti balíček první pomoci. Mezi základní vybavení patří samozřejmě motorová pila, pás s nářadím, klín, sekera, atd. U motorové pily musí být pravidelně kontrolován její stav a funkčnost, měla by být vybavena bezpečnostní pojistkou proti neúmyslnému přidání plynu. Nezbytným vybavením pily je ochranný kryt pravé ruky a zachycovač řetězu. Při rizikovém kácení stromů je potřeba mimo ochranné pomůcky spojit obezřetnost a veškeré zkušenosti, jedině tak se jakékoliv riziko sníží na minimum.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6285 (zahradnimagazin.cz#10002)


Přidat komentář