Rizikové kácení stromů - Západní Čechy

Naše životní prostředí bychom měli chránit. A rozhodně bychom neměli zapomínat na stromy. Ty čistí vzduch, poskytují stín, pohled do jejich korun naplní člověka uvolňujícím pocitem a co teprve, když vzrostlý strom obejmete.

Stromy jako lékaři našeho života

Vzrostlý strom je lékařem, terapeutem, sílou i oddychem pro každého člověka. Dokonce i pro toho, který si to vůbec neuvědomuje. Strom má obrovskou sílu i řadu pozitivních účinků. Stromy a keře mají tu vlastnost, že nás chrání před škodlivým zářením, dodávají člověku energii, významně čistí vzduch. Procházka pod vzrostlými stromy má výborné relaxační a terapeutické účinky.

Co umí strom

Stromy patří mezi největší organismy na naší planetě. Mohou dorůst více než sto metrů. Mezi největší stromy patří americké sekvoje. Stromy patří mezi dlouhověké rostliny, které se dožívají velmi vysokého věku. Stoletých stromů je tolik, že vyjmenovat je ani není možné. Dokonce existují stromy, které se dožívají tisíce let. Stromy se staly symboly měst, mýty, kulty a vykládá se podle nich i horoskop. Stromy jsou charakteristickým prvkem minulé a současné doby. Stromy vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach i škodliviny, hubí choroboplodné mikroorganismy, poskytují stín a tlumí hluk, působí pozitivně na lidský organizmus. Aby tomu tak bylo i v budoucnosti, je nezbytné věnovat stromům, jejich údržbě i výsadbě náležitou péči. Někdy je však nutné i velmi starý strom pokácet. A to není jednoduché.

Co je dendrologie?

Slovo pochází z řeckého dendron, což je strom a logie, tedy nauka. Výraz tedy označuje nauku o stromech. Přestože počátky dendrologie spadají do období poloviny 19 století, tak zahrnuje obrovskou škálu informací, tedy informací o stromech a o všem, co se stromů týká. Nejde tedy jen o samotný strom, ale i o podmínky a půdu, ve kterých roste a prospívá. Informace v dendrologii jsou široké a pomáhají při udržování ekosystému na naší planetě. Jejich zásluhou je možné vysadit nový les, zazelenit města, navrhnout nové výsadby, která zlepší okolní prostředí.

Dendrologický průzkum

Je velmi důležitý zdroj poznatků. V podstatě by ho měl využít každý, kdo ošetřuje, upravuje nebo znovu osazuje plochy stromy či dřevinami. Zahrnuje vyhodnocení stávajících zachovávaných, přesazovaných a odstraňovaných dřevin, na jehož základě je pak možné zvolit další výsadbu či úpravu půdy.

Co je arboristika?

Jde o vědu, která se zabývá komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty v urbanizovaném prostředí a speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině. Jde tedy o vědu, která se zabývá jednotlivými stromy i stromy jako celek. Někdy je tento obor označován jako městské lesnictví. To proto, že jde především o udržení zeleně ve městech a o péči o jednotlivé stromy, které mohou mít významnou historickou cenu. Mohou to být i aleje v parcích, v zámeckých zahradách nebo v historických prostorách města. Zde všude je nutné postarat se o udržení těchto krásných stromů a dřevin. A o to se stará arborista.

Kdo je arborista?

Samozřejmě jde o odborníka na stromy a péči o ně. Víte, že arborista v překladu znamená stromolezec? Arborista je velmi vzdělaný člověk, který musí mít poznatky z oborů jako je dendrologie, fytopatologie, fyziologie, mechaniky a pedologie. Navíc musí znát i příslušnou legislativu, správní řád a samozřejmě i bezpečnost práce. Ta je nutná především proto, aby** práce arboristy** probíhala tak, jak má, a bez zbytečných úrazů. Jeho náplní práce totiž je vše, co se týká řezu a kácení stromů. Tedy odborný prořez, zmlazovací a odlehčovací řez, kácení stromů v běžných i vysoce rizikových podmínkách, ošetření památných stromů. Víte, že zásluhou odborného ošetření velmi starého stromu může vzniknout například malé posezení v jeho dutině?

Extrémní kácení

To je nutné svěřit do rukou arboristovi. Jen ten si ví s kácením v extrémních podmínkách rady. Velmi často se takovéto kácení provádí od vrcholu směrem dolů. Postupně a velmi obezřetně. Využívá se stromolezeckých technik, speciální techniky, spouštěcích zařízení. To zajistí, že okolí stromu nebude nijak poškozeno.

Likvidace pařezů

Odstranit starý pařez není jen tak. Kořeny bývají hluboké a rozložité. V úvahu připadají dvě základní metody a to mechanická a chemická. Mechanická znamená pařez vykopat, nebo využít speciální frézu.** Pařezovou frézu** vlastní arboristické firmy. Na vaši objednávku vám pařez zarovnají se zemí a nabídnou vám další řešení. Těch je více. Jedním z nich je chemická likvidace pařezu, která zajistí jeho rozpadnutí a to v relativně krátké době. Volba způsobu likvidace pařezů je na vás, ale lépe je nechat si poradit od zkušeného arboristy.

Náhradní výsadba

Po nuceném vykácení je nezbytné provést náhradní výsadbu. Ta se provádí na základě vyhodnocení stavu vykáceného místa. Podle posouzení a rozboru se pak zvolí nejvhodnější výsadba, která navíc bude i korespondovat s okolím a sloužit k vybranému účelu. Samozřejmě je jasné, že jiná výsadba bude pro městský park, jiná u hřiště a jiná v městské zástavbě. Návrh těchto výsadeb vypracuje odborná firma, která ho předloží majiteli pozemku a po dohodě také provede výsadbu.

Pro krásu stromů

Stromy jsou krásné a dávají nám všem mnoho pozitivního. Proto je nejlépe svěřit jejich kompletní péči do rukou odborné firmy, která má znalosti, zkušenosti i techniku. Vybírejte však jen firmu s dobrými referencemi a doporučeními. Opravdu se vám to vyplatí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6243 (zahradnimagazin.cz#10049)


Přidat komentář