Rizikové kácení stromů - Frýdek-Místek a okolí

Rozhodli jste se pokácet strom na Vaší zahradě a nevíte, jak na to a zda je k tomu potřeba nějakého povolení? Obraťte se na odborníky zabývajícími se rizikovým kácením stromů, kteří jsou na tyto práce náležitě vyškoleni.

Rizikové kácení stromů Frýdek - Místek a okolí

Rizikovým kácením stromů se rozumí kácení stromů ve ztížených terénních podmínkách nebo v případě špatného zdravotního stavu stromu. Využívá se lanové techniky, jeřábů nebo vysokozdvižných plošin. Kácení stromů je rizikové zejména v blízkosti zástavby budov, stromů přesahujících do vozovky, v nepřístupném terénu, v blízkosti elektrického vedení. Kácení se provádí stromolezeckou technikou v případě, že strom je možné snést po částech pomocí lan bez toho, aniž by byl poškozen okolní terén. Všechny tyto práce související s rizikovým kácením stromů musí provádět specialista, který je k tomuto úkonu řádně vyškolen.

Možnosti kácení stromů Frýdek - Místek a okolí

Možnosti kácení stromů jsou:

Jednoduché kácení – pokud je dostatek prostoru v okolí stromu, lze strom pokácet v celku ze země

Kácení ve ztížených podmínkách – v lesním porostu, poblíž elektrického vedení, komunikací, plotu, budov.

Postupné kácení pomocí manipulační techniky – v případě, že není dostatek prostoru pro jednoduché kácení a je možné dostat se na místo s manipulační technikou (jeřáb, vysokozdvižná plošina).  Strom je odstraňován po částech.

Postupné kácení pomocí stromolezeckých a lanových technik – v případě nedostatku prostoru pro jednoduché kácení a pro práci manipulační techniky.  Provádí se způsobem výstupu do koruny stromu pomocí stromolezecké techniky. Odstraněné části stromu se spouštějí k zemi za použití lanové techniky.

Kácení nebezpečně situovaných stromů - jedná se o postupné odřezávání částí stromu od vrcholu a spouštění odřezané dřevní hmoty tak, aby nedošlo k poškození majetku a k ohrožení zdraví přítomných osob.

Kácení a ořez pomocí plošiny nebo jeřábu – tato metoda se využívá u speciálních typů ořezu nebo úpravy, např. při obvodové redukci živých plotů, okrasných zahrad a všude tam, kde podmínky a finance dovolují použití speciální těžké techniky.

Klasické kácení - provádí se zejména při údržbě lesoparků a v místech, kde to okolní prostor dovolí. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat stromům poškozeným, starým, přerostlým v blízkosti husté zástavby, v parcích, stromům, které jsou součástí městské zeleně. Často postačí strom zmladit, odstranit poškozené větve, odborně ošetřit, aby se zabránilo samovolnému ulomení větve nebo vyvrácení stromu. Je třeba mít v první řadě na paměti bezpečnost osob, které mohou být poškozeným stromem ohroženy na zdraví a životech.

Kdo vydává povolení k rizikovému kácení stromů?

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vydávají povolení kácení dřevin rostoucí mimo les místně příslušné městské úřady, které jsou pověřeny výkonem správy ochrany přírody. Povolení se vydává na základě žádosti po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Žádost o povolení odstranění dřevin podává vlastník pozemku, na kterém se dřevina nachází. Žádost může také podat nájemce pozemku za předpokladu, že s žádostí vyslovil písemný souhlas vlastník pozemku, na které se dřeviny, jež mají být pokáceny nachází, případně jiný uživatel pozemku. Povolení není nutné v případě, že se jedná o kácení dřevin z důvodů zdravotních nebo pěstebních. V takových případech se kácení pouze oznámí příslušnému úřadu písemně alespoň 15 dnů před plánovaným termínem kácení tak, aby se mohl nadřízený orgán případně k situaci vyjádřit. V zákoně o ochraně přírody a krajiny se uvádí, že povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem a jsou přitom dodrženy ostatní podmínky stanovené tímto zákonem, se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.  Povolení se rovněž nevyžaduje ke kácení dřevin, v případě, že by mohl být ohrožen život, zdraví nebo majetek.

Jaké hrozí sankce?

Za nedodržení povinností v souvislosti s rizikovým kácením stromů, uložených zákonem, mohou být uloženy pokuty fyzické osobě až do výše 20.000 Kč za jednotlivé dřeviny a až 100.000 Kč u skupiny dřevin, a to dle § 87 zákona č. 114/92 Sb. Podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě může být uložena pokuta v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti za neoprávněné pokácení až do výše 1 mil. Kč, dle § 88 zákona č. 114/92 Sb.

Všeobecně o povolení ke kácení stromů

Zahrádkáři se často dotazují, zda je nutné mít povolení k pokácení starého, přerostlého, nemocného stromu, či jinak překážejícího na svém pozemku. Výše citovaný zákon o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky uvádí, že v případech dřevin, které rostou mimo lesní porost, je žádost o povolení ke kácení nezbytná vždy, neboť dřevinu lze kácet jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Za závažný důvod nelze považovat fakt, že spadlé listí na podzim obtěžuje majitele zahrádky ani to, že stíní, nebo jinak nevyhovuje.  V případě stromů na pozemcích fyzických osob – zahrádkářů, je však výjimka.  Povolení o pokácení stromu je nutné pouze tehdy, je-li strom ve výšce 130 cm nad zemí o obvodu větší než 80 cm, nebo se jedná o souvislý keřový prost o ploše větší než 40 m2. V zákoně se neuvádí, o jaký druh dřeviny by se mělo jednat, zda ovocný nebo okrasný.  Dřeviny s parametry vyššími mohou být pokáceny jen v případě, že bezprostředně ohrožují životy a zdraví osob a majetek.  I v těchto případech je třeba kácení oznámit místně příslušnému úřadu. Kácení by mělo být prováděno v době vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března.

Bezpečnost při práci

Při kácení stromů se nejčastěji pracuje s motorovou pilou. Abychom předešli možnému úrazu, je třeba ovládat tento v podstatě nebezpečný pracovní nástroj a správně s ním zacházet. Motorová pila by měla mítkryt ruky a brzdu řetězu, bezpečnostní pojistku proti neúmyslnému přidání plynu, lištu řetězu s malým poloměrem na špičce, která snižuje nebezpečí zpětného vrhu, zachycovač řetězu pro případ, že se přetrhne řetěz nebo spadne z lišty. Je nezbytné používat ochranný oděvpřilbu s ochranou sluchu a obličeje, pracovní oděv s výstražným značením, kalhoty s protipořezovou vložkou, rukavice, ochrannou obuv, vždy je nutné mít u sebe obvazový balíček. Dalším vybavením je háček, vynášecí kleště, samonavíjecí pásmo, pilník, klín, kanystr, sekera, nejdůležitější je však motorová pila s předpisovým bezpečnostním vybavením a ergonomicky správně tvarovaná.


Rizikové kácení stromů je opravdu velmi složitá práce, a je nutné, aby tuto práci vykonával jedině specialista se zkušenostmi v této oblasti, protože jen tak se může předejít škodám, které by neprofesionálním zásahem mohly vzniknout.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6236 (zahradnimagazin.cz#9917)


Přidat komentář