Kácení rizikových stromů - Brněnsko

Kácení stromů je činnost, která požaduje značné zkušenosti a zručnost. Pokud se ale jedná o kácení rizikových stromů, jde o vysoce odbornou činnost, kterou by měli provádět pouze profesionálové.

Postupné kácení stromů se řadí mezi nejrizikovější a nejnamáhavější části stromolezecké praxe. Nebezpečnost této práce nesmí být podceňována laiky ani profesionály. Vysoké procento úrazů při** rizikovém kácení stromů** je jedním z mnoha důvodů, proč by měla být tato náročná práce prováděna pouze zkušenými a vyškolenými profesionály.

Rizikové kácení stromů** **

** ** Zjednodušeně řečeno lze říci, že** rizikové kácení stromů** je kácení, při kterém není možné pokácet strom ze země, např. z důvodu blízké okolní zástavby a podobně.Rizikové kácení stromů je činnost, která představuje určité nebezpečí, a to nejen pro dřevorubce. Při pochybení nebo špatně zvládnutém** technologickém postupu** může rizikové kácení stromů ohrozit jak materiální statky, tak i zdraví a životy lidí. Rizikové kácení stromů je tím obtížnější, čím hustěji je oblast obydlena. Nejrizikovější při kácení stromů se jeví kombinace obydlené lokality, špatných povětrnostních podmínek a skrytých vad stromu jakými jsou např. hniloby ve středu kmene nebo různé deformace kmene i koruny. ** **

Co to je stromolezectví?

Slovo** stromolezectví**, které vzniklo z anglického „tree climbing“, bylo u nás poprvé použito v souvislosti s péčí o stromy v roce 1996. Z hlediska arboristiky je to úzce specializovaná činnost, jejíž princip je založen na používání výškových lezeckých technik a prostředků osobního zajištění, které umožňují bezpečné provádění odborných zásahů a operací v korunách stromů. Zjednodušeně lze říci, že lezení na stromy v souvislosti s jejich ošetřováním či jinou odbornou činností se profesionalizovalo.

Vývoj tohoto oboru neprobíhal ve všech zemích souběžně z hlediska časového a zdaleka ne na stejné úrovni. Proto dnes existují různé metody, techniky a vybavení používané pro práci na stromech, ve kterých by se amatér jen stěží orientoval. Přesto se ale za desetiletí vyprofilovala světově jednotná podoba stromolezectví, která samozřejmě i nadále vyvíjí a zdokonaluje.

Postupné kácení stromů stromolezeckou technikou

Vysoké procento úrazů při tzv. rizikovém kácení je hlavním důvodem, proč by měla být tato práce prováděna pouze zkušenými a vyškolenými profesionály. Pro zvládnutí této specializace je potřeba projít dlouhým a** profesionálním** výcvikem.

Aby nedošlo k poškození objektů pod stromem během jeho kácení, kombinují se různé techniky využívající lan, kladek, pák, tření a dalších jednoduchých fyzikálních principů. Cílem je postupné odřezávání a bezpečná doprava částí stromu na zem při zachování maximální bezpečnosti pro všechny zúčastněné pracovníky. Stejně jako při použití jiných** stromolezeckých technik** vstupuje i u této techniky do hry mnoho proměnných faktorů, které je nutné dobře vyhodnotit. Mezi nejdůležitější z nich se řadí zejména statické poměry káceného stromu, rizika představovaná okolím a správné použití odpovídajícího vybavení pro spouštění a momentální kondici lezce. Pracovník, který spouští těžká břemena ze stromu dolů, musí také vždy brát v úvahu působící fyzikální síly ve formě tření, dynamického zatížení lana, kotevních prvků atd.

I přesto, že každá situace je při této činnosti velmi individuální a specifická, vždy platí následující kroky, které je nutné podniknout před započetím samotného kácení.

  • kontrola statických defektů stromu – zaměřuje se na praskliny, dutiny na kmeni, plodnice hub, poškození kořenů stavební činností, úzké tlakové vidlice apod. Zvlášť nebezpečná situace může nastat při kácení stromu s již instalovaným předepjatým vázáním, po jehož odstranění hrozí rozlomení problematického větvení. Dále by pozornosti profesionálů neměly ujít kořenové hniloby, zavěšené nebo zlomené větve, zasažení bleskem, napružené větve, nebezpečný náklon stromu, doba od odumření stromu atd.
  • zhodnocení rizik stanoviště – jedná se zejména o blízkost nadzemních vedení, zamokření půdy, eroze v oblasti kořenové zóny, okolní objekty, blízkost komunikací, specifický pěší provoz, otvory v zemi, poklopy, tyče, ploty, podzemní vedení a nádrže, jako jsou například plynovody, septiky, žumpy, tlakové nádrže, revizní šachty apod.
  • zvážení metod a technik – je třeba dopředu zvážit způsoby navazování a spouštění větví či špalků, kontrolovaný shoz přímo na zem, navázání stromu pro usměrnění pádu celého stromu nebo jeho torza, použití jeřábu nebo manipulační plošiny, zpevnění stromu uvázáním, použití blízkého stromu nebo objektu, kladkostroje a speciální lanové systémy atd.
  • odhad hmotnosti spouštěných kusů a dynamické zátěže - jakou je schopen unést lanový systém a jeho jednotlivé části
  • výběr a příprava stanoviště pro manipulaci kácených kusů stromu – místo pro skladování větví, špalků a klád, místo pro používané vybavení, volná plocha pro pohyb pomocných pracovníků na zemi
  • kontrola vybavení před použitím
  • dohoda o způsobu komunikace mezi lezcem popř. lezci a pracovníky na zemi

Obecný model postupného kácení stromu stromolezeckou technikou

Obecný model tohoto způsobu kácení vypadá tak, že stromolezec se pohybuje za pomoci stupaček, kmenové smyčky a lezeckého lana a postupně odstraňuje větve nebo jejich jednotlivé části. Po odvětvení kmene odřízne vrchol kmene a při sestupu postupně odřezává další kusy. Větve a části kmene se buď shazují pod strom (jestliže to umožňuje bezpečnost), anebo se spouští na laně. Ve složitějších situacích a v závislosti na podmínkách se volí jiný postup, ten však musí být vždy bezpečný jak pro lezce, tak pro ostatní osoby a majetek. Stromolezec musí být po celou dobu práce jištěn dvěma nezávislými systémy, tzn. jak lanem, tak současně i kmenovou smyčkou. Při použití motorové řetězové pily musí použít kmenovou smyčku s ocelovým jádrem, která snižuje možnost přeříznutí lana.

Povolení k pokácení stromu

Pokud má strom na našem soukromém pozemku obvod kmene, měřeného 130cm nad zemí,  větší než 80cm, musíme povinně zažádat na místním obecním úřadě nebo na úřadě příslušné městské části o povolení k jeho pokácení.

Povolení k pokácení není zapotřebí, pokud špatný stav stromu zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví, anebo hrozí-li škoda velkého rozsahu. V takovém případě musí být ale tato skutečnost do 15 dnů ohlášena orgánu ochrany přírody, který prověří oprávněnost kácení.

Riskovat se nevyplácí

Snažit se pokácet strom svépomocí je velmi riskantní činnost. Během chvíle může dojít k ohrožení majetku i životů. Proto bychom tyto specializované činnosti neměli podceňovat a vždy si na jejich provedení pozvat odborníky. Ti jsou mimo jiné také schopni nám pomoci s vyřizováním žádosti o povolení k pokácení stromu a všemi ostatními náležitostmi, které s tím souvisejí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6235 (zahradnimagazin.cz#9915)


Přidat komentář