Arboristika a rizikové kácení stromů - Praha a okolí

Potřebujete-li posoudit stav stromů na vaší zahradě, nechat stromy odborně ošetřit, provést konzervaci dutin nebo pokácet vzrostlý strom, nechte si poradit od odborníka – arboristy.

Arboristika je obor zabývající se** komplexní péčí o dřeviny**. Arboristika se zabývá výsadbou, zapěstováním, celoživotní údržbou, speciálními zásahy, ošetřením a také konečnou likvidací stromů a keřů. Arboristika zajišťuje celkovou péči o stromy. Odborník v oblasti arboristiky se nazývá arborista. Arborista (česky stromolezec) má dostatečné znalosti a zkušenosti v péči o dřeviny. Arborista se zabývá prořezem stromů a keřů, omlazovacími a odlehčovacími řezy, kácením dřevin, ošetřením významných a památných stromů. Arborista musí mít také dostatečné znalosti v oborech jako: dendrologie (nauka o stromech a dřevinách), mechanika, pedologie (nauka o půdách), dále musí mít znalosti legislativy a bezpečnosti práce. Arboristika je obor zahradnictví, který se zabývá především stromy rostoucími mimo les.

Prohlídka a posouzení stavu stromů

Před jakýmkoliv zásahem na stromě se nejdříve provede prohlídka a posouzení stavu stromu. Odborník se bude zabývat druhem stromu, jeho stářím, zdravotním stavem, tvarem koruny, stavem terénu, klimatickými podmínkami. Arboristu zajímá báze kmene stromu, plodnice dřevokazných hub na kmeni, přetížené větve. Posouzení se dále zabývá velikostí stromu. Velikost stromu má vliv na fyzickou a časovou náročnost během ošetření, míru rizika při kácení. V neposlední řadě je také nutné věnovat pozornost okolí stromu. Ošetření stromu může přinášet riziko pro osoby pohybující se v jeho okolí. Během ošetření stromu mohou také vzniknout škody na majetku. Na základě těchto faktorů se pak volí způsob ošetření. Prohlídka a posouzení stavu stromu musí být velmi odborná a pečlivá. Špatné rozhodnutí má nenávratný vliv. V některých případech může také odborník uvažovat nad kácením stromu. Ke kácení je nutné vyjádření oboru životního prostředí a povolení.

Ošetření stromu

Po odborné prohlídce a posouzení stavu stromu následuje jeho ošetření. Stromy se ošetřují především pomocí odborných řezů.

Zdravotní řez

Zdravotní řez je základní typ řezu. Tímto řezem se koruna stromu udrží v dobrém stavu. Zdravotní řez zajistí estetické vlastnosti koruny a také bezpečnost. Během zdravotního řezu dochází k odstranění suchých a odumírajících větví, větví s nevhodným tvarem a větví nemocných. Zdravotní řez by se měl provádět pravidelně.

Bezpečnostní řez

Bezpečnostním řezem se odstraní velké suché větve, které mají vysoké riziko pádu. Tento řez je zaměřen především na bezpečí stromu a provádí se např. v odumírajících alejích.

Obvodová redukce

Obvodová redukce se užívá u stromu, kde je nutné omezit korunu stromu. K redukčnímu řezu se přistupuje např. v případě, kdy hrozí přetížení větví. Redukční řez se využívá k omezení růstu stromu k budovám. Tímto řezem se také upraví tvar koruny kvůli náporu větru. Obvodový řez musí být vždy proveden s ohledem na další vývoj stromu.

Kompletní rekonstrukce koruny

Ke kompletní rekonstrukci koruny se přistupuje v okamžiku, kdy je nutné odstranit odumírající část koruny a přetvořit sekundární větvení na primární. Kompletní rekonstrukcí koruny se stromu navrací estetické a funkční vlastnosti.

Konzervace dutin

Konzervace dutin je jednou z dalších možností ošetření stromu. Dutiny stromu se čistí od dřevěné drti, která způsobuje rychlejší rozklad dřeva. Dutina je mechanicky vyčištěna a zbavena nečistot. Následně se suché vnitřní dřevo napouští lakem, který je odolný vůči rozkladu dřeva houbami.

Zastřešení dutin

Zastřešení dutin zamezuje zatékání dešťové vody do kmene stromu. Strom je tak lépe chráněn před rozkladem vnitřního dřeva. Zastřešení se vyrábí z měkké drátěnky, na které je nanesena vrstva pryskyřice. Drátěnka má hnědou barvu a tak je na stromě jen těžko rozeznatelná. Tímto způsobem se může zastřešit jakkoliv velká dutina.

Bezpečnostní vázání stromů

Vázání stromu zajišťuje především bezpečnost stromu. Vazby tlumí výkyvy větví ve větru, zabraňují namáhání stromu. Vazby stromu se dělí na statické a dynamické.

Frézování pařezů

Frézování pařezu se provádí tehdy, kdy je nutné odstranit kořen stromu. Pařez se může odstranit přibližně 15 cm pod povrch. Místa po odfrézování pařezu se mohou zakrýt dlaždicemi nebo se zde může založit nový trávník.

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromu je oblast vyžadující velké zkušenosti a znalosti. Během kácení stromů musí být dodržena maximální bezpečnost práce. Laik může během kácení stromu přijít lehko k úrazu. Odborníci dodržují přesné postupy práce. Kácení stromů můžeme rozdělit na 3 typy. Nejlevnější je kácení od pařezu. Při tomto kácení se využívají záseky, řezy, klíny a lana. Kácení horolezeckou technikou se využívá v místech, kde je nebezpečí poškození okolních budov. Pracovník vyleze na strom a postupně odřezává části kmene a větve. Dřevo se pak spouští bezpečně po laně dolů. Během kácení stromů se také používají vysokozdvižné plošiny. Ke kácení stromů je nutný souhlas odboru životního prostředí. Kácení stromů se musí řídit zákonem č. 114/92 Sb. – Zákon o ochraně přírody a krajiny.

Štěpování větví

Zbylé dřevo po řezu a kácení stromu se může zlikvidovat pomocí štěpkovačů. Dřevní hmota se tak dále může využívat při topení nebo mulčování.

Výsadba stromů a keřů

Arborista vám může nabídnout pomocnou ruku ve výsadbě stromů a keřů. Každý strom vyžaduje jiné podmínky pro život. Před výsadbou je dobré provést rozbor půdy, zjistit Ph půdy a následně se rozhodovat o druhu stromů k výsadbě. Znalosti prostředí a potřeb stromů zvýší pravděpodobnost ujmutí se stromu. Při výběru stromu se často orientujeme habitem (tvarem) koruny. Stromy bývají vždy největším prvkem zahrady a při výsadbě je nutné myslet na to, že rostou rychle jak do výšky, tak do šířky. V současné době jsou v prodeji stromky a keře pěstované v nádobách, ty můžete zasadit kdykoliv během roku.

Kořenový systém

U některých stromů a keřů je velikost kořenového systému shodná s velikostí koruny. Když se v půdě nachází vodní zdroj, rostou kořeny dřevin směrem k vodě. Velké stromy by se neměly vysazovat v blízkosti drenážních systémů. V případě, že chcete vysadit nový strom mezi již vzrostlé stromy, je vždy důležité brát v úvahu k rozložení kořenového systému již vzrostlých stromů. Vzrostlé stromy a keře mají rozsáhlou kořenovou síť, vyžadují velké množství živin a vytvářejí bariéry novým výsadbám.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6234 (zahradnimagazin.cz#9912)


Přidat komentář