Studnařské práce Tábor

Má Vaše voda ze studny špatnou chuť, barvu nebo zapáchá? V takovém případě je nejvyšší doba obrátit se na specialisty přes studnařské práce, kteří Vaši studnu všech problémů zbaví.

Proč je nutné studny pravidelně udržovat?

U každé studny dochází dřív nebo později k tzv. přírodnímu znečištění. Voda totiž s sebou neustále splavuje všechny možné nečistoty, kterými jsou např. písek, bahno, jíl, ale taky pyl, prach, jemně rozptýlené anorganické a organické částice a jiné mikroskopické organismy. Tyto všechny nečistoty, které jsou přirozenou součástí přírodních vod, vytvářejí ve studnách usazeniny, které následně podporují tvorbu řas, plísní a taky bakterií. Toto všechno má za následek špatnou kvalitu vody.

Kontrola studny

Kontrolu studny je vhodné provádět dvakrát do roka a to pravidelně před zimou a po ní. K této kontrole je vhodné přizvat odborníky na studnařské práce, kteří nejlíp zjistí, zda je studna v pořádku nebo zda potřebuje vyčistit. Je důležité prověřit, zda není zakryt studny poškozený, jestli je studna řádně uzamčená a jestli nedochází k prosakování povrchové vody do studny. Taky ke kontrole studny patří odběr a rozbor vody akreditovanou laboratoří.

Jak často provádět údržbu studny?

Účelem údržby je odstranit ze studny všechno znečištění, které se do ní přírodní vodou dostalo. Čištění studny se provádí mechanickým čištěním nebo desinfekcí. Údržba studny může být spojena taky s orientační zkouškou vydatnosti a jak často provádět údržbu vody závisí především na technickém stavu studny a kvalitě vody v ní. Obvyklou dobou údržby bývá** jednou za 5-8 let**, samozřejmě, pokud to studna vyžaduje, přikročte k údržbě častěji.

Proč je vhodné nechat vyčistit studnu od specialisty

Výhodou čištění a údržby studny od specialisty je to, že pouze on zná nejlepší postupy údržby, investuje do nových technologií a používá nejvhodnější metody a přípravky k dosažení co nejlepšího výsledku. Je dobré zvolit takovou firmu, která má se studnařskými pracemi zkušenosti a svou práci dělá kvalitně k maximální spokojenosti zákazníků. Pokud máte pochybnosti, zda skutečně jednáte a svěřujete svou studnu do rukou odborníka, nechce si předložit Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění studnařských prací. Odborníci na tyto práce jsou vybaveni špičkovou technikou, která jim umožňuje vyčistit studnu během krátké doby. A samozřejmě dodržují příslušné předpisy a normy.

Čištění studní

Základem zdravého života je samozřejmě** nezávadná pitná voda**, proto věnujte Vaší studně potřebnou pozornost. Netěsnosti v krytu studní umožňují ve většině případů** vnikání organických nečistot** dovnitř a takovými nedostatky se zvyšuje kontaminace studny. Proto zajistěte, aby svrchní část studny byla v dobrém technickém stavu, čímž předejdete kontaminaci. Tím, že do studny proudí nečistoty, vznikají na dně studny usazeniny, které následně ucpávají vstupní otvory do studny i výtlačné potrubí. Dochází ke zhoršení senzorické vlastnosti vody, což ovlivňuje chuť, pach a barvu vody. Usazeniny negativně ovlivňují jímací schopnost studny a s tím související vydatnost přítoku vody do studny. Pokud vydatnost poklesne, přichází nejvhodnější doba k vyčištění studny.

Prohlubování kopaných studní

Jestliže to dovolují místní poměry a dojde k odbornému posouzení hydrogeologa, může se přistoupit k prohloubení studny. K tomu může docházet např. ve vnitřním profilu studny bez pažení nebo s pažením betonovými skružemi o různých průměrech a následným obsypem. Prohlubování studní se provádí při poklesu sloupce vody ve studni, nebo např. při větší spotřebě vody.
Studnařské práce všeobecně zahrnují veškeré práce počínaje vyhledáváním místa zdroje podzemní vody na pozemku až po realizaci průzkumného vrtu o různých vrtných průměrech a výstrojí. Firmy přes studnařské práce se zaměřují taky na stavební úpravy vrtu, vystrojení čerpadel, napojením na domovní vodárnu, zpracování veškeré potřebné dokumentace pro zřízení studny na úřadech i kolaudací.

Rekognoskace terénu a vytýčení vrtu

Rekognoskace terénu a vytýčení vrtu patří k nezbytným činnostem k tomu, aby se hydrogeolog seznámil s terénem a následně vybral nejvhodnější místo pro umístění vrtu studny. Pokud plánujete novostavbu, je lepší nejdříve za pomocí odborníka vyhledat nejvhodnější místo pro studnu a až na základě toho přizpůsobit pozici vlastní stavby, čímž následně nebude hrozit poškození stavby rodinného domu nebo poškození upraveného pozemku kolem Vašeho domu. Než dojde k vrtným pracím, je potřeba tuto skutečnost oznámit na příslušném obecním úřadě a to nejpozději 15 dnů předem. Pokud bude vrt hlubší než** 30 metrů**, je potřeba zaslat projekt prací na příslušný krajský úřad a to do 30 dnů před realizací tohoto vrtu.

Technologie vrtání studny

Nejvhodnější technologie vrtání studny se vybírá na základě předpokládaného geologické složení horninového prostředí. Podle toho, jaký bude studna plnit účet se rozhodne pro hloubku vrtu, průměr výstroje a vrtný průměr. Tak například, pokud vlastníte pouze malou chatku s občasným pobytem, kde potřebujete studnu pouze k občasnému zalévání menšího pozemku, použije se průměr vrtání 178 mm s průměrem výstroje 125 mm.** Pro větší chaty** a malé rodinné domky se používá** průměr vrtání 203 mm s průměrem výstroje 140 mm, průměr vrtání 254 mm s průměrem výstroje 160 mm** je vhodný pro běžné rodinné domky s velkým pozemkem pro zalévání. Velký průměr vrtání 280 mm s průměrem výstroje 200 mm se užívá pro větší komplexy domů, statky s živočišnou výrobou,** zavlažování polí, apod. Samotné vrtání studní probíhá pomocí **vrtných souprav, někdy při větších hloubkách a průměrech mohou být soupravy umístěny na pásovém podvozku. Jak je výše uvedeno, technologie vrtání se určuje na základě geologického složení horniny. Například do tvrdé horniny je vhodné použít vrtání ponorným pneumatickým kladivem, apod. Vlastní vrt musí mít vždy o něco větší průměr, než vyztužovací roura, tzv. pažnice. Vyztužovací roura musí mít ve spodní části děrování, jenž umožní snadnější přítok vody, kolem kterého je pak nutné vytvořit štěrkový obsyp, sloužící jako filtr. Nad tímto filtrem je poté nutné vytvořit ucpávku ze speciální hmoty, která při styku s vodou zvětší svůj objem a tím vytěsní prostor mezi vyztužovací rourou a vrtem, čímž se tak zabrání přítoku dešťových a povrchových vod do studny. Vrt je nutné zakrýt.

Stavební povolení

Stavební povolení, které je nutné ke zřízení studny podle ustanovení stavebního zákona č. 254/2001 Sb., vydává vodoprávní úřad a to na základě schváleného projektu opatřeného kulatým razítkem od autorizované osob pro vodohospořádšké stavby.

Závěrem je dobré uvést, že údržba studny je opravdu nutná, a proto ji nepodceňujte a pravidelně je s pomocí odborníka čistěte. Jen tak Vám bude hodně dlouho sloužit tak jak má a poskytovat nezávadnou vodu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6186 (zahradnimagazin.cz#9926)


Přidat komentář