Rizikové kácení stromů - Havířov

Máte na zahradě či v okolí strom, který je starý, nemocný a ohrožuje majetek či zdraví? Nevíte, jaká jsou potřebná povolení a opatření pro to, abyste jej mohli odstranit? Po přečtení toho článku možná budete mít po problému.

Rizikové kácení stromů - Havířov

Stává se, že se nastane situace, kdy ošetření stromu nepomáhá nebo již není možné. Může však také nastat případ, že ohrožuje kolemjdoucí osoby. V takové chvíli nezbude než daný strom označit pro pokácení. Podle toho, kde je umístěný, tedy jestli je například v zastavěné oblasti či v jeho okruhu nic nestojí, se zvolí, jakým způsobem bude pokácen.

Kácení stromů

Způsob, jakým se strom pokácí, záleží zejména na tom, kde je umístěn. Pokud má kolem sebe prázdný prostor, kde nehrozí způsobení škod, provede se kácení standardní formou a oproti tomu pokud ohrožuje majetek, život či zdraví, musí se učinit rizikové kácení.

Kácení ze země

Jedná se způsob kácení, který je nejen** jednoduše proveditelný**, ale oproti jiným způsobům i poměrně** finančně nenáročný**. Vyžaduje však, aby padajícímu stromu nestálo nic v cestě. Kácení ze země znamená formou řízeného padajícího kmene.

Rizikové kácení stromů

Kácení stromu probíhá tak, že se postupně od vrchu spouští odřezané větve za pomocí lan směrem do přesně stanoveného místa. Tento způsob se použije v případech, kdy hrozí poškození okolních budov, elektrického vedení, ale i v situacích, kdy strom může ohrozit zdraví procházejících osob. Z důvodu, že jde o velmi nebezpečnou práci, je třeba si zajistit její vykonání od specializované firmy. Ta může pro tuto činnost použít například** horolezeckou techniku, vysokozdvižný vozík či jeřáb**. S využitím plošiny nebo jeřábu se kácí strom, který vyžaduje speciální typ ořezů a zároveň není problém tyto stroje financovat.

upravená zahrada

Pařezy

Nezbytnou součástí kácení je dobývání pařezů, které může mít několik forem. Často se používá klučení radlicí buldozeru, u menších se může radlicí kořen "vyčesat" (pařez je vytáhlý z půdy směrem na povrch).

Lze však použít i frézování pařezů, u čehož není nutností je vykopat. Frézuje se s využitím pařezové frézy kolové nebo pásové. Tento způsob je velmi rychlý a snadný.

Pařezu se lze zbavit i takovým způsobem, kdy se odstraní pod úroveň terénu.

Mohou nastat situace, kdy se na místo, kde má být pařez odstraněn, nedostane potřebná technika. V takových chvílích nezbude nic jiného, než dobývat pařez ručně za pomocí nářadí, jako je suchor, krumpáč či sekera. V okamžiku, kdy jsou tímto způsobem obsekány kořeny, se zbytek pařezu vytrhne s využitím silného lanového zvedáku.

Potřebná povolení

K tomu, abyste mohli pokácet strom, který přesahuje stanovené míry, musíte získat od patřičného orgánu povolení.

Lesní zákon

Jedná se o** kácení dřevin, ohrožujících život a majetek**. Řídí se podle zákona č. 289/1995 Sb (tzv. lesní zákon). Ten pojednává o tom, že pokud dřeviny na lesních pozemcích ohrožují majetek či zdraví, je možno provést adekvátní bezpečnostní opatření.  K tomu je potřeba zajistit souhlas vlastníka lesa (bere se však v potaz i nesouhlas). Vlatník ohrožené nemovitosti nebo osoba, která se cítí být dřevinou ohrožena, případně má obavy o zdraví ostatních osob, může podat žádost o povolení pokácení tohoto stromu. Bez vyjádření pověřeného orgánu se nesmí nikdo pokoušet kácet dřevinu svévolně.

Při podávání žádosti je potřeba s sebou vzít doklady pro identifikaci, mít nachystáno odůvodnění, návrh řešení a dokumenty, které identifikují dotčené pozemky včetně vlastníků a další dokumenty, které bývají zmíněny na úředních deskách obcí či měst. Žádost se podává na odboru životního prostředí.

Ochrana přírody a krajiny

Zákon č. 114/1992 Sb. pojednává o tom, že příslušné orgány, vlastníci a správci pozemků se mají v co největší míře chovat k obklopující přírodě co nejšetrněji, udržovat ji, pokud možno obnovovat, a to v souladu s právem Evropských společenství.

Tento zákon mimo jiné chrání dřeviny rostoucí mimo les a ujednává, že ošetřování a údržba je povinností vlastníků. Pokud jsou dřeviny napadeny vážnými chorobami, mohou vlastníci dostat od příslušného orgánu pokyn k řešení situace, tedy i k pokácení.

Povolení k pokácení stromu musí vydat orgán ochrany přírody, a to v případě, kdy strom, který je od země minimálně 130 cm vysoký, má kmen v obvodu nejméně 80 cm. Může se také jednat o keřové porosty, které zabírají plochu větší jak 40 m2. Povolení vydává orgán jen ze závažných důvodů. S největší pravděpodobností tedy neuspějete, pokud odůvodníte pokácení tím, že vám strom stíní či znečišťuje listím zahradu, dům apod.

Povolení není požadováno, pokud strom ohrožuje život, zdraví či hrozí velké škody na majetku. Od pokácení je však patnáctidenní lhůta pro jeho ohlášení u patřičného orgánu.

Zajištění bezpečnosti

Kácení je velmi** nebezpečná** činnost. Díky jejímu výkonu přijde o život nebo se vážně zraní každým rokem spousta lidí. Zejména v případech, kdy strom nejeví známky stability, lomí se či vyklápí, je nutností provést odborný posudek, který směřuje k bezpečnému zajištění. Hrozí například to, že by se mohl rozlomit kmen.

Ve chvíli, kdy má společnost, která má za úkol pokácet strom, vypracován posudek a zvolenou strategii kácení, zajistí všechny následné kroky. Všechny tyto kroky se probírají ještě před zahájením veškerých činností, a to z důvodu co největšího předcházení nebezpečným situacím.

K** zajištění bezpečnosti** poslouží například horolezecká výbava, která může pracovníka uchránit nejen před pádem či vysokozdvižný vozík a jeřáb, které kromě toho, že umožní provést speciální typ ořezů, ještě navíc mohou poskytnout trochu bezpečí (pracovník není přímo na stromě, jež ho může ohrozit).

Likvidace odpadu

Společnost, která se zabývá rizikovým kácením stromů, by měla mít zajištěno nakládání se vzniklým dřevním odpadem. Může jej likvidovat sama, případně si na to zajišťuje specializovanou společnost.

Jednou z forem likvidace odpadu je** štěpkování**. Jedná se o rozdrcení dřevní hmoty. Zpravidla se dají štěpkovat spíše větve a menší kusy dřeva, klest. Větší polena se dávají většinou k jinému využití. Tato forma likvidace je výhodná v tom, že štěpky, které vzniknou z dřevního odpadu, je dále možno použít například na topení, kompostování a mulčování.

Silnější dřevo, které po kácení stromu zůstane, se často používá jako palivové dříví. Společnost, jež kácí strom, může zajistit i nařezání polen, a to v délce, kterou požadujete.

Předcházení rizikovému kácení

Předcházet situaci, kdy je nutno pokácet strom rizikovým způsobem, se dá například pravidelným prořezáváním a celkovou péčí. Pravidelná starost o strom může prodloužit zdraví a zvýšit jeho životnost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6185 (zahradnimagazin.cz#9907)


Přidat komentář