Vrtání studní a vrty pro tepelná čerpadla

Máte studnu? Mít vlastní studnu je velká výhoda. Můžete si na studnu napojit váš dům a díky tomu být nezávislí na obecním vodovodu. Dalším způsobem jak ušetřit a být více soběstačný, je pak tepelné čerpadlo.

 

 

Když si chcete na svém pozemku nechat vyvrtat studnu, neprovádí se to tak, že ukážete na místo, které se vám líbí a pracovníci vybrané firmy začnou vrtat. Mohlo by se totiž stát, že na daném místě voda nebude v dostatečném množství, takže studna by byla slabým** zdrojem vody**. Z tohoto důvodu je prvním a nejdůležitějším krokem před začátkem vrtání studny vyhledání vhodného místa, kde je předpoklad požadovaného zvodnění, což laicky řečeno znamená takového místa, kde bude studna dostatečně vydatná.Hledání vody pomocí proutku

Hydrogeologické posouzení lokality

Nejdříve se provádí hydrogeologické posouzení lokality. Posuzuje se pravděpodobnost, hloubka a intenzita zvodnění. Existují dva nejčastější způsoby hledání nejvhodnějšího místa pro vyvrtání studny. Prvním z nich je klasické proutkaření. Možná vám tato metoda připadá jako nějaké šarlatánství, ale na druhou stranu mnohé firmy zabývající se vytvářením studen tuto metodu s úspěchem používají. Druhým způsobem, který je již vědecky podložen, je geofyzikální průzkum.

Vrtání studny

Pokud je na pozemku více míst, která jsou vhodná pro vyvrtání studny, pak si můžete vybrat to, které vám připadá jako nejlepší. Ideální je vybrat si to místo, kde předpokládáte, že budete vodu nejvíce potřebovat. Například má-li studna sloužit pro zásobování vašeho domu vodou, pak zvolte místo co nejblíže domu. Je-li určeno vhodné místo pro vytvoření studny, je možné přejít k samotnému vrtání. Existuje více způsobů vytváření vrtaných studen. Nejčastěji se používá tzv. průzkumný vrt. Tento název je však mírně zavádějící, protože i průzkumný vrt je již definitivně upraven pro jímání vody. Konečná podoba vrtané studny z něj vznikne pouze osazením zhlaví vrtu čerpadlem s příslušenstvím a také možným napojením na zásobovaný objekt, například na rodinný dům.

Tepelné čerpadlo

Předtím, než se je možné začít vytvářet** vrt pro tepelné čerpadlo**, je potřeba provést hydrogeologický průzkum a vyřídit potřebné náležitosti na příslušných úřadech.

hydrogeologický průzkum před vytvořením vrtu

StudnaStejně jako v případě vrtání studní, tak i v případě provádění vrtů pro tepelná čerpadla existuje více možností technického provedení takového vrtu. Určujícím faktorem pro výběr vhodné technologie by měly být hydrogeologické poměry daného místa a také požadavky zákazníka. Proto ještě před výběrem vhodné techniky, vhodného způsobu vrtání a před samotným vytvořením vrtu je nutné provést hydrogeologický průzkum daného místa, kde má být vrt proveden. Zcela jiný způsob vrtání je vhodný v místech, kde se v podloží nacházejí omezeně soudržné a silně zvodnělých sedimentech a zcela jiný způsob vrtání je vhodný pro místa, kde s v podloží nachází skalní masiv.

Stavebně-projekční dokumentace

Jaké dokumenty a povolení jsou potřebná k vytvoření vrtu pro tepelná čerpadla? Na tuto otázku nelze dát jednoznačnou odpověď, neboť od novely vodního zákona v roce 2010 vrty pro tepelná čerpadla přestaly být vodními díly. Různí úředníci si však změny v zákoně vykládají různě a pravděpodobně z tohoto důvodu přístup různých stavebních úřadů k dokumentaci a povolení pro vrty pro tepelná čerpadla není zcela jednotný. Na některých stavebních úřadech vyžadují pouze vodohospodářský souhlas podle § 17 zákona 273/2010 Sb. – Vodního zákona. Na jiných stavebních úřadech však kvůli vrtům pro tepelná čerpadla stále probíhají standardní územní řízení a je vyžadováno stavební povolení. V všech případech je však potřeba mít stavebně-projekční dokumentaci, na jejímž základě stavební úřady vrty pro tepelná čerpadla povolují.

Hydrogeologická dokumentace

Dalším úřadem, který je potřeba při** vytváření vrtu** pro** tepelné čerpadlo** oslovit, je Vodohospodářský úřad. Vodohospodářský úřad uděluje souhlas pro vytvoření vrtu podle § 17 vodního zákona. K tomuto souhlasu však nejdříve potřebuje mít doloženo vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. Toto vyjádření osoby s odbornou způsobilostí získáte od odborné firmy, zpravidla od té samé, kterou si najmete na vytvoření vrtu. Toto vyjádření je již většinou součástí Stavebně-projekční dokumentace. Hlavním obsahem vyjádření osoby s odbornou způsobilostí je vyhodnocení skutečnosti, jakým způsobem může ovlivnit hloubení vrtu pro tepelné čerpadlo v daném místě a následný provoz tohoto tepelného čerpadla svoje okolí.

Hydrogeologický dozor vrtných prací

Vytváření vrtu pro tepelné čerpadlo, stejně tak jako vrtání studny, je vhodné realizovat pod odborným hydrogeologickým dozorem. Odborný hydrogeologický dozor by měl na místě plnit tu funkci, že eliminuje případné nastalé problémy. Odborně způsobilá osoba může také informovat Vrtaná studnasousedy například o tom, proč v době vytváření vrtu může dočasně poklesnout hladina podzemní vody v okolních studních a že se nejedná o stav trvalý.

Realizace vrtu

Poté, co byl proveden hydrogeologický průzkum, byla vypracována stavebně-projekční dokumentace a byla vyřízena všechna potřebná úřední povolení je možné přejít k realizaci samotných** vrtných prací**. Během vrtných prací je velmi vhodné mít na místě zajištěn výše zmíněný hydrogeologický dozor vrtných prací, který je zaměřen zejména na patřičnou kvalitu provedení vrtu, dále na sledování hladin podzemní vody v okolních studních a také na možný vztlak podzemní vody a eliminaci jeho následků. Vztlak podzemní vody je situace, na kterou je dobré se předem připravit, zvláště pokud se vrt nachází blízko budov nebo jinde, kde by mohla tryskající voda způsobit škody. Ke vztlaku podzemní vody při vytváření vrtů jak pro tepelné čerpadlo, tak pro** studny**, dochází poměrně běžně. Tento úkaz velmi připomíná známé přírodní gejzíry. Ovšem při vztlaku podzemní vody způsobeném vrtnými pracemi dochází k tryskání nejen vody, ale také množství bahna., takže pokud se vrtné práce provádějí blízko domu, je dobré dům řádně zakrýt silnou fólií pro ochranu před bahnem. Konečným výsledkem vrtných prací jsou vrty vybavené tepelnými kolektory, které jsou přivedeny do předem určeného místa a napojeny na tepelné čerpadlo.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6159 (zahradnimagazin.cz#10048)


Přidat komentář