Rizikové kácení stromů - Třinec a okolí

Stromy se zdravotní závadností nebo stromy zničené po vichřicích, jsou velkým rizikem pro své okolí. Kácení stromů je velmi nebezpečná práce. Odborníci mají dostatek znalostí a praxe v této oblasti, proto nechme tuto práci jim.

Lidé se naučili s dřevem zacházet a opracovávat jej. Dřevo je oblíbený materiál, jeho estetické vlastnosti jsou nepopiratelné. Další velkou předností dřeva je jeho biologická rozložitelnost. Dřevo bylo a dnes se zase stává velmi oblíbeným stavebním materiálem. Výhodou dřeva je pevnost, lehkost, snadné opracování a dobré izolační vlastnosti. Hnědá barva dřeva má pozitivní vliv na psychiku člověka. Hnědá, barva země a dřeva, přináší lidem pocit bezpečí, útulnosti a pohodlí. Hnědé odstíny uklidňují oči a odlehčují nervovému systému. Mezi nevýhodou dřeva patří různé vady dřeva jako suky, trhliny, napadení škůdci atd. Vhodné podmínky a péče zajistí dlouhou životnost dřeva. Vichřice, škůdci nebo nevhodná poloha stromu, to vše mohou být důvody k tomu, aby se pokácel strom. Kácení stromů je velmi riziková práce, během které může dojít k těžkým úrazům, v nejhorších případech až úmrtí. Lidé bez zkušeností by měli tuto práci ponechat v rukou odborníků. Kácení stromů nevyžaduje pouze jen fyzickou sílu, ale také znalosti a zkušenosti. Práce musí být předem vždy promyšlená, aby kácení probíhalo bezpečně.

Proč pokácet strom Třinec a okolí

Důvody ke kácení dřevin jsou následující: zdravotní stav dřeviny, poškození dřeviny po vichřici …. Špatný zdravotní stav stromu může ohrožovat okolí pádem. Pád stromu ohrožuje osoby na zdraví a může způsobit škody na majetku. Povinností každého majitele dřeviny je péče o ni. Kácení by mělo být vždy až tou poslední možností.

Jak kácet strom Třinec a okolí

Před začátkem kácení stromů je vždy nutné zhodnotit možné nebezpečí a promyslet bezpečnostní opatření. Pracovní postup během kácení respektuje druh stromu, stáří, zdravotní stav, tvar koruny, stav terénu a povětrnostní podmínky. Rizikové kácení stromů zahrnuje kácení polomů, kácení stromů v okolí budov, silnic, železnic. Kácení stromů se provádí v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb.

Postup při kácení stromů

Základním způsobem kácení je** běžné kácení od pařezu**.

Před začátkem kácení

Před samotným kácením se musí vždy zajistit prostor okolo stromu. V okolí stromu se nesmí vyskytovat žádné klacky, keře a větve. Spodní větve na stromě se před začátkem kácení musí odstranit. Při odvětvení se doporučuje pracovat shora dolů. Větve se nikdy nesmí řezat výše než ve výši ramen a měla by být také zajištěna ústupová cesta.

Směrové kácení

V případě, že se bude kácet rovný strom např. smrk, vybereme místo dopadu a provedeme zásek ve směru kácení. Dále se strom odřezává zezadu. Ve chvíli, kdy se strom začíná naklánět, odstoupíme o 2 metry dále. Kácení stromů uprostřed lesa je lepší přenechat odborníkům. Ti si mohou pomoci např. traktory. Kácení listnatých stromů je mnohem problematičtější záležitostí. V tomto případě ani odborník s mnohaletými zkušenostmi nedokáže určit přesný dopad stromu (to je zapříčiněno nepravidelnostmi větví). V některých případech jsou při kácení listnatých stromů objednány zvedací plošiny a větve se nejprve odřežou. Kritická situace také může nastat u stromu, které mají vyhnilý střed a drží jen na krajích. V tomto případě také nemůžete vědět, na jakou stranu strom spadne. Během kácení stromů by se neměla nikdy podceňovat síla větru. Během kácení nikdy nezapomínejte na:

  • Bezpečnou vzdálenost. Před začátkem práce se ujistěte, že se nikdo nenachází v ohroženém prostoru.
  • Směr pádu. Směr pádu je vždy ovlivněn nakloněním kmene, růstu koruny, stavu okolí a větrem. Strom se musí vždy nejprve pečlivě prozkoumat.

Jaký by měl být řez

Kvalitně provedený řez vám zajistí bezpečnější kácení stromu. Nejdříve se začíná horním řezem. U silnějších stromů se musí provést řez ze dvou stran. Spodní řez se musí spojit s řezem horním. Úhel zářezu je nejméně 45°. Hloubka zářezu se pohybuje okolo 1/5 – 1/3 průměru stromu. Po vyříznutí směrového zářezu se provádí hlavní řez. Délka hlavního řezu závisí na průměru kmene.

Pokácený strom

Když už strom leží na zemi, je dobré nejdříve zkontrolovat, zda se na korunách okolních stromů nezachytila větev, která by mohla způsobit úraz.

Vhodná doba pro kácení stromů

Kácet stromy se doporučuje v zimním období. Zima je doba vegetačního klidu, dřeviny jsou bez listí, ušetří se práce s úklidem. Zem je v zimě zmrzlá, a tak se snižuje riziko poškození povrchu.

Způsoby kácení stromů

Nejlevnější způsob kácení je výše popsané kácení od pařezu (kácení ze země). Během tohoto kácení se využívají záseky, řezy, klíny a lana. Tento způsob kácení je vhodný v případě, že máme dostatek místa pro dopad stromu a strom nebude ohrožovat budovy a okolí. Dalším ze způsobu kácení je tzv. kácení horolezeckou technikou. Tento způsob kácení se provádí u stromů, které jsou v blízkosti budov, v parcích, hřbitovech nebo na místech, kde stromy mohou svým pádem ohrozit okolní budovy nebo zdraví osob. V tomto případě se jedná o výškové práce. Pracovník vyleze na strom a postupně odřezává části kmene a větve. Dřevo se pak spouští bezpečně na laně pomocí kladek a brzd. Během kácení stromů se také může využít kácení a ořez z vysokozdvižné plošiny. Tento způsob kácení se volí v případě, kdy by bylo kácení pomocí lanové techniky časově příliš náročné nebo je strom staticky narušen a nebylo by možné upravit jej bez rizika pro okolí a lezce.

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Kácení stromů musí probíhat vždy v souladu se zákonem č. 114/92 Sb. – Zákon o ochraně přírody a krajiny. Ke kácení stromů je vždy nutné získat povolení orgánů ochrany přírody. Povolení se vydává např. z důvodu funkčního a estetického významu dřeviny. Kácení stromů kolem silnic se vydává pouze v případě, že k tomu dá svolení orgán ochrany životního prostředí a úřad silniční správy. Stromy kolem železničních tratí se mohou kácet jen v případě souhlasu orgánu ochrany přírody s drážním správním úřadem.

Jak získat povolení ke kácení stromů

Povolení ke kácení stromů získáte na obecních úřadech a na území CHKO a národních parků jejich správy. Žádost musí obsahovat tyto informace: jméno a příjmení žadatele, doložení vlastnického nebo nájemního vztahu k pozemku, na kterém dřevina roste, popis dřevin určených ke kácení (druh, počet, velikost, situační nákres, obvod kmene), zdůvodnění žádosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6120 (zahradnimagazin.cz#9910)


Přidat komentář